Algemene voorwaarden - Marjolijn van Haarlem
3153
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3153,bridge-core-3.1.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Algemene voorwaarden

 

De kleine lettertjes

Marjolijn van Haarlem is een bureau voor grafisch design, infographics en animaties en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55651984. Bij Marjolijn van Haarlem kun je terecht voor o.a. datavisualisatie, infographics, sales design, presentaties en het ontwerpen van logo’s, flyers, banners en andere grafische uitingen.

 

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb mijn best gedaan om deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met mij op via info@marjolijnvanhaarlem.nl.

 

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 

Marjolijn van Haarlem: de opdrachtnemer die de opdracht voor opdrachtgever uitvoert en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon (zakelijke klant) die met Marjolijn van Haarlem een overeenkomst van opdracht sluit of wenst te sluiten, ook wel zakelijke klant genoemd.
Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die Marjolijn van Haarlem voor opdrachtgever gaat verrichten.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.
Website: de website van Marjolijn van Haarlem te bereiken via https://marjolijnvanhaarlem.nl/.

 

Artikel 2 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, facturen en overige werkzaamheden die door Marjolijn van Haarlem worden verricht en waarop Marjolijn van Haarlem deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Marjolijn van Haarlem zijn bevestigd.
  3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever (hoe dan ook genaamd), zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht.
  4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
  5. Marjolijn van Haarlem mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
  6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk de strekking en het doel heeft van de oorspronkelijke afspraak.
  7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden niet overeenkomt met de inhoud van een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Offertes

  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn tot dertig (30) kalenderdagen na de offertedatum geldig tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn is opgenomen.
  2. Genoemde tarieven zijn exclusief btw en extra kosten zoals drukwerkkosten. Deze kosten worden wel vooraf met opdrachtgever besproken.
  3. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in het aanbod, de offerte of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.
  5. Marjolijn van Haarlem is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte of typefouten op de website of social mediakanalen.

 

Artikel 4 – Hoe komt de overeenkomst tot stand?

  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Marjolijn van Haarlem komt tot stand op het moment dat:
   a. opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het aanbod of de offerte;
   b. opdrachtgeer de overeenkomst van opdracht ondertekent;
   c. Marjolijn van Haarlem een opdracht per e-mail aan opdrachtgever bevestigt. Hierbij gaat Marjolijn van Haarlem ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden. Als dit volgens opdrachtgever niet zo is, laat opdrachtgever dit binnen drie (3) kalenderdagen weten.
  2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat partijen voor de communicatie gebruik mogen maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

  1. Marjolijn van Haarlem zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en zal zich als een professioneel handelend opdrachtgever gedragen. Dit betekent dat Marjolijn van Haarlem haar best zal doen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Marjolijn van Haarlem kan alleen niet garanderen dat opdrachtgever altijd het gewenste resultaat bereikt.
  2. Opdrachtgever heeft nadrukkelijk geen zeggenschap over de werkwijze van Marjolijn van Haarlem. Marjolijn van Haarlem zal de opdracht naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van opdrachtgever uitvoeren. Wel zal Marjolijn van Haarlem zich houden aan tijdig door opdrachtgever verleende en verantwoorde aanwijzingen, rekening houden met huisstijlen en handboeken van opdrachtgever en zal Marjolijn van Haarlem opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij dit tot vertraging van de opdracht leidt.
  3. Partijen hebben uitdrukkelijk niet het plan een arbeidsovereenkomst aan te gaan zoals bedoeld in artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Ook een fictieve dienstbetrekking komt niet tot stand. Partijen werken uitsluitend samen op basis van een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Marjolijn van Haarlem ook voor andere opdrachtgevers opdrachten uitvoert. Dit kunnen ook met opdrachtgever concurrerende opdrachtgevers zijn.
  5. Opdrachtgever heeft voor het sluiten van de overeenkomst kennisgenomen van de ontwerpstijl van Marjolijn van Haarlem.
  6. Marjolijn van Haarlem mag de opdracht (deels) door derden laten uitvoeren. Derden kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor drukwerk of ingehuurde freelancers. De artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing.
  7. Voor een goede uitvoering van de opdracht is de medewerking van opdrachtgever vereist. Opdrachtgever levert daarom alle gegevens, instructies en informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Wanneer Marjolijn van Haarlem deze gegevens niet op tijd ontvangt, heeft Marjolijn van Haarlem het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  8. Marjolijn van Haarlem zal in het proces van ontwerp tot drukkerij zoveel mogelijk meedenken met opdrachtgever maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke kleurverschillen in drukwerk en/of papier of glans en/of dikte van papiersoort.
  9. Marjolijn van Haarlem is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en (kleur)verschillen in het resultaat van de opdracht doordat opdrachtgever een bepaalde browser of bepaald merk beeldscherm gebruikt. Marjolijn van Haarlem kan niet garanderen dat het resultaat van de opdracht op alle browsers en beeldschermen op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

 

Artikel 6 – Oplevering van de opdracht

  1. Na schriftelijk akkoord op het ontwerp, ontvangt opdrachtgever het resultaat van de opdracht per mail in het afgesproken bestandsformaat. Het ontvangen van het werkbestand (open bestand) is geen onderdeel van de opdracht.
  2. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, heeft opdrachtgever recht op maximaal drie (3) feedbackrondes tenzij anders overeengekomen.
  3. Wanneer opdrachtgever verzuimd te reageren op het ontwerp, dan wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd nadat eenentwintig (21) kalenderdagen zijn verstreken nadat Marjolijn van Haarlem het ontwerp naar opdrachtgever heeft gestuurd.
  4. Wanneer het resultaat van de opdracht afwijkt ten opzichte van wat partijen hebben afgesproken, geeft dit opdrachtgever niet het recht het ontwerp af te keuren als deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn. Ook heeft opdrachtgever in dat geval geen recht op teruggave van (een deel) van het factuurbedrag.
  5. Opdrachtgever zal zelf en voor eigen risico zorgen voor deugdelijke apparatuur (computer) en faciliteiten (apps, software) en een stabiele internetverbinding om het resultaat van de opdracht te kunnen bekijken.
  6. Aanpassingen worden na oplevering niet meer kosteloos uitgevoerd.
  7. Na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever, wordt een ontwerp naar de drukker gestuurd. Opdrachtgever zal het ontwerp goed controleren op (typ)fouten want na schriftelijke goedkeuring, komen (typ)fouten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Levertermijn

  1. De door Marjolijn van Haarlem opgegeven levertermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De levertermijn gaat van start op het moment dat Marjolijn van Haarlem alle benodigde gegevens en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen.
  2. Wanneer Marjolijn van Haarlem verwacht een levertermijn niet te halen, zal zij dit aan opdrachtgever laten weten. Er wordt dan in overleg een nieuwe levertermijn afgesproken.
  3. In het geval is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, dan kan Marjolijn van Haarlem de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever feedback heeft gegeven op ontwerpen uit de voorafgaande fase en/of de bij die fase behorende factuur heeft betaald.

 

Artikel 8 – Meerwerk

  1. Werkzaamheden die niet opgenomen zijn in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst, worden pas uitgevoerd na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
  2. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging van de opdracht nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als deze aanpassing invloed heeft op de levertermijn en/of de prijs, zal Marjolijn van Haarlem opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.
  3. Er worden geen meerkosten in rekening gebracht als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Marjolijn van Haarlem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9 – Annulering van de opdracht

  1. Wanneer opdrachtgever een opdracht annuleert voordat Marjolijn van Haarlem een begin heeft gemaakt aan de uitvoering van de opdracht, mag Marjolijn van Haarlem dertig procent (30%) van het offertebedrag inrekening brengen bij opdrachtgever.
  2. Annuleert opdrachtgever de opdracht nadat Marjolijn van Haarlem begonnen is aan de uitvoering van de opdracht, dan worden alle gewerkte uren en gemaakte kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever met een minimum van het in lid 1 van dit artikel genoemde percentage. Onder gewerkte uren vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever.
  3. Marjolijn van Haarlem mag de opdracht met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, beëindigen als:
   a. opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ondanks hiertoe te zijn aangemaand;
   b. er ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
   c. een softwareleverancier waar Marjolijn van Haarlem mee samenwerkt, niet meer levert waardoor Marjolijn van Haarlem niet aan haar verplichtingen kan voldoen;
   d. opdrachtgever, ook na hiertoe te zijn aangemaand, geen medewerking verleent aan de uitvoering van de opdracht. Marjolijn van Haarlem is niet verplicht tot het vergoeden van schade en kosten die door beëindiging van de opdracht bij opdrachtgever ontstaan of tot terugbetaling van reeds gefactureerde bedragen. De betalingsverplichting van de al uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten blijft vanzelfsprekend bestaan.

 

Artikel 10 – Tarieven, facturatie en betaling

  1. Marjolijn van Haarlem mag haar tarieven wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
  2. Er kan zowel vooraf, tussentijds als achteraf gefactureerd worden.
  3. De betalingstermijn voor factureren is dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal het verschuldigde factuurbedrag via bankoverschrijving voldoen op het bankrekeningnummer van Marjolijn van Haarlem onder vermelding van het factuurnummer.
  4. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Marjolijn van Haarlem heeft in dat geval het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Ook mag Marjolijn van Haarlem incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening brengen.
  5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  6. Opdrachtgever mag het resultaat van de opdracht gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Tenzij het resultaat van de opdracht zich hier niet toe leent, mag Marjolijn van Haarlem kenbaar maken dat het resultaat van de opdracht door haar is gemaakt (naamsvermelding).
  2. Uitsluitend Marjolijn van Haarlem bezit alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die ontstaan door uitvoering van de opdracht (denk aan afbeeldingen, teksten, ontwerpen, huisstijlen etc.). Opdrachtgever mag de door Marjolijn van Haarlem gemaakte werken niet zonder vooraf gekregen toestemming van Marjolijn van Haarlem exploiteren of aan derden verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van Marjolijn van Haarlem wijzigingen aan(laten)brengen aan het resultaat van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Dat wat in lid 2 van dit artikel beschreven is, geldt ook voor teksten, afbeeldingen, video’s, ontwerpen die via de website of social mediakanalen van Marjolijn van Haarlem worden getoond.
  4. Partijen kunnen alleen schriftelijk afspreken dat intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Zonder deze schriftelijke afspraak heeft opdrachtgever alleen het in dit artikel beschreven niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en eeuwigdurend gebruiksrecht.
  5. Wanneer opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel, dan heeft Marjolijn van Haarlem het recht haar schade te verhalen op opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Referentie

  1. Marjolijn van Haarlem mag de handelsnaam en het logo van opdrachtgever als ook het resultaat van de opdracht gebruiken als referentie op haar website en/of social mediakanalen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

  1. Marjolijn van Haarlem is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Marjolijn van Haarlem. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. Marjolijn van Haarlem is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van Marjolijn van Haarlem en van derden zoals providers, hostingpartijen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
  3. Marjolijn van Haarlem is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Marjolijn van Haarlem is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuist of onvolledige gegevens.
  4. Wanneer Marjolijn van Haarlem voor schade van opdrachtgever aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. In het geval Marjolijn van Haarlem geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt is onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Marjolijn van Haarlem beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden behalve als deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld.
  6. Alle vorderingen die verband houden met deze overeenkomst, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

 

Artikel 14 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

  1. Marjolijn van Haarlem heeft het recht bij overmacht of onvoorziene omstandigheden, de uitvoering van de opdracht te onderbreken, uit te stellen of te beëindigen. Hiervan is naast het genoemde in de wet en in de rechtspraak ook sprake in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, overheidsmaatregelen, uitval van of storingen in de telecommunicatie, internetverbinding waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden en niet of gebrekkige levering van softwareleveranciers van Marjolijn van Haarlem.
  2. Wanneer de overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen of er te verwachten is dat deze langer dan dertig (30) kalenderdagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de opdracht te beëindigen.

 

Artikel 15 – Privacy

1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Marjolijn van Haarlem van toepassing. Deze is te lezen via de website https://marjolijnvanhaarlem.nl. Marjolijn van Haarlem zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

 

Artikel 16 – Klachten en toepasselijk recht

  1. Wanneer opdrachtgever niet tevreden is over de service van Marjolijn van Haarlem of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dan dient opdrachtgever dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven per e-mail te melden bij Marjolijn van Haarlem.
  2. Marjolijn van Haarlem zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  5. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Marjolijn van Haarlem worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

 

Versie december 2021